16 Μαΐ 2011

Review (5/11)

*αρέσω 好かれる

1. αρέσω
2. αρέσεις
3. αρέσει
1. αρέσουμε
2. αρέσετε
3. αρέσουνε

*δίνω あげる

1. δίνω
2. δίνεις
3. δίνει
1. δίνουμε
2. δίνετε
3. δίνουνε
    「名詞」 μου     私の「  」
Μου    「動詞」     私に「  」する    
σου δίνω あなたにあげる
μου δίνεις 私にちょうだい

Μου αρέσει [ *定冠詞 ]「名詞(~は)」     「~は」私に好かれる(=私は○○○が好き)
*ο, η, το, οι, οι, τα

*動詞は後ろに来る主語の人称によって変化する。

    Μου αρέσουνε τα φρούτα.  私はフルーツが好きです。
            (複)動詞 主語
    Σου αρέσουνε τα λουλούδια. あなたは花が好きです。
    Μου αρέσει το πορτοκάλι. 私はオレンジが好きです。
    Μου αρέσει το πορτοκάλ πάρα πολύ. 私はオレンジがとても好きです。

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου