24 Δεκ 2010

Καλά Χριστούγεννα!(Merry Christmas!)

Σήμερα είναι παραμονή Χριστουγέννων. (Today is Christmas Eve.)

The YouTube attached below is one of my favorite Christmas songs. I sang it as a soloist at the previous Sunday service.Σήμερα, στην πόλη του Δαβιδ γεννήθηκε για χάρη σας σωτήρας - κι αυτός είναι ο Χριστός, ο Κύριος.(Kata Λογκαν 2:11)

Today in the town of David a Savior has been born to you; he is the Messiah, the Lord.(Luke 2:11)

Προφορά(Pronunciation)

1.Απλά και δίψηφα φωνήεντα(Simple and two-letter vowels)

α ・・・ [a] as in rather
η, ι, υ, ει, οι ・・・ [i] as in fatigue
ε, αι ・・・ [e] as in pen
ο, ω ・・・ [o] as in lot
ου ・・・ [u] as in lubricant

2.Απλά σύμφωνα(Simple consonants)

β ・・・ [v] as in voice 
δ ・・・ [dh] as in then
ζ ・・・ [z] as in zebra
θ ・・・ [th] as in thick
λ ・・・ [l] as in leave
μ ・・・ [m] as in meet
ν ・・・ [n] as in nun
π ・・・ [p] as in peep
ρ ・・・ [r] as in pretty
σ/ς ・・・ [s] as in soft
τ ・・・ [t] as in tea
φ ・・・ [f] as in fox

23 Δεκ 2010

Αλφάβητο

1.Αα(άλφα)
2.Ββ(βήτα)
3.Γγ(γάμα)
4.Δδ(δέλτα)
5.Εε(έΨιλον)
6.Ζζ(ζήτα)
7.Ηη(ήτα)
8.Θθ(θήτα)
9.Ιι(γιώτα)
10.Κκ(κάπα)
11.Λλ(λάμδα)
12.Μμ(μι)
13.Νν(νι)
14.Ξξ(ξι)
15.Οο(όμικρον)
16.Ππ(πι)
17.Ρρ(ρο)
18.Σσ(σίτα)
19.Ττ(ταυ)
20.Υυ(ύΨιλον)
21.Φφ(φι)
22.Χχ(χι)
23.Ψψ(Ψι)
24.Ωω(ωμέγα)