25 Μαΐ 2011

Review 2 (5/11)

Q: Τι του αρέςει το άντρας σου; (What does your husband like?)
A: Του αρέσουν οι πατάτες. (He likes potatoes.)

Της αρέσει η γερμανία. (She likes Germany.)
Της αρέσει τα λουλουδία. (She likes flowers.)

Μου αρ'εσει (定冠詞) [主語(~は)]
Μου αρέσει να πάιζω με την σαύρα. (Ι like to play with the lizard.)
Μου αρέσει να πάς να τρώω. (I like to go to eat.)

τραγουδάω (sing)
ταξιδεύω (travel)
Τι σου αρέσει να κάνεις; (What do you like to do?)
Μου αρέσει να τραγουδάω. (I like singing.)

16 Μαΐ 2011

Review (5/11)

*αρέσω 好かれる

1. αρέσω
2. αρέσεις
3. αρέσει
1. αρέσουμε
2. αρέσετε
3. αρέσουνε

*δίνω あげる

1. δίνω
2. δίνεις
3. δίνει
1. δίνουμε
2. δίνετε
3. δίνουνε
  「名詞」 μου     私の「 」
Μου    「動詞」   私に「 」する  
σου δίνω あなたにあげる
μου δίνεις 私にちょうだい

Μου αρέσει [ *定冠詞 ]「名詞(~は)」   「~は」私に好かれる(=私は○○○が好き)
*ο, η, το, οι, οι, τα

*動詞は後ろに来る主語の人称によって変化する。

    Μου αρέσουνε τα φρούτα.  私はフルーツが好きです。
            (複)動詞 主語
    Σου αρέσουνε τα λουλούδια. あなたは花が好きです。
    Μου αρέσει το πορτοκάλι. 私はオレンジが好きです。
    Μου αρέσει το πορτοκάλ πάρα πολύ. 私はオレンジがとても好きです。

30 Απρ 2011

Review 2

状態をあらわす言葉: ・・・の状態にある人、・・・の状態にあること、・・・の状態にあるもの

η νύστα (眠さ)
νυστάζω (動詞:眠い)←形容詞ではない!

νυσταγμένος, --μένη, --μένο (眠い状態の人・動物。男性、女性、中性。)
                
   ♂   ♀   Θ
~は  ....μένος,  ....μένη,  ....μένο
~の  ....μένου,  ....μένης,  ....μένου
~を  ....μένο,  ....μένη,  ....μένο

主語が女性単数の場合:

Είμε νυσταγμένη. (I am sleepy.)
Είμε κουρασμένη. (I am tired.)
Είμε παντρεμένη. (I am married.)

Review

わたしは ・・・・・・・ が好きです。
Μου αρέσει ___**_______  ・・・・・・・.

**には ο, η, το (主格~は形)が入る。Μου αρέσει はリエゾンして「マレシ」になる。

Μου αρέσει ο καφές. (I like coffee.)

Σου αρέσει ο καφές; (Do you like coffee?)  Σου αρέσειはリエゾンして「サレシ」になる。
- Ναι, μου αρέσει. (Yes, I do.)
- Όχι, δεν μου αρέσει. (No, I don't.)

23 Απρ 2011

Από ΤΑ ΝΕΑ

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=2&artid=4628056
ΔΗΜΟΣΙΕΥθΗΚΕ: Παρασκευή 22 Απριλίου 2011
(Published: Friday, April 22, 2011)

Φουκουσίμα: «Σφραγίστηκε» η απαγορευμένη ζώνη
(Fukushima: "sealed" the forbidden zone)